วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  บนตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.โครงสร้างใดที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ
ก.ราก ข.ลำต้น ค.ใบ ง.ดอก
2.โครงสร้างใดที่พืชใช้ในการล่อแมลง
ก.กลีบดอก ข.กลีบเลี้ยง ค.ก้านใบ ง.รังไข่
3.ดอกไม้ในข้อใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
ก.ตำลึง ข.กุหลาบ ค.ข้าวโพด ง.ฟักท อง
4.การปฏิสนธิของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด
ก.สเปิร์มเซลล์ผสมกับไข่ ข.ละอองเรณูตกบนยอดเกสรตัวเมีย
ค.กลีบดอกไม้เริ่มบาน ง.เมล็ดเริ่มงอกเป็นต้นใหม่
5.ส่วนใดของดอกที่เจริญไปเป็นผลหลังปฏิสนธิ
ก.รังไข่ ข.ไข่อ่อน ค.ฐานรองดอก ง.ออวุล
6.พืชข้อใดมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ก.ชบา ข.ข้าว ค.ตำลึง ง.กล้วย
7.ส่วนประกอบใดของพืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยตรง
ก.กลีบดอก ข.กลีบเลี้ยง
ค.เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ง.คลอโรฟีลล์
8.พืชกลุ่มใดมีการการเกิดผลต่างจากข้ออื่น
ก.ชมพู่ สาลี ข.ลำไย เงาะ
ค.น้อยหน่า ฝักบัว ง.สับปะรด ขนุน
9.ผลไม้ในข้อใดจัดเป็นผลไม้ประเภทกลุ่ม
ก.สับปะรด ข.เงาะ ค.สตรอเบอร์รี่ ง.มะม่วง
10.ผลไม้ในข้อใดจัดเป็นผลรวม
ก.แตงโม ข.สาเก ค.ฝักบัว ง.ลำใย

ไม่มีความคิดเห็น: